Met elkaar opgroeien in Noordenveld

VVD Noordenveld pleit voor gelijke kansen voor alle kinderen in Noordenveld met betrekking tot onderwijs en ontwikkeling.

Wij zijn dan ook van mening dat voorschoolse educatie door middel van de Peuterspeelzaal voor ieder kind toegankelijk moet zijn evenals preventieve logopedie.

Opgroeiende kinderen betekent voor ouders vaak veel reizen van en naar school, opvang en sportverenigingen. Deze reisbewegingen brengen veel onrust en soms onveilige situaties met zich mee. Dit maakt het wenselijk een aantal van deze zaken op één locatie te concentreren. Daarom zal VVD Noordenveld in het kader van huisvesting altijd pleiten voor een multifunctionele accommodatie of modern gezegd kindcentra.  

Vanuit de gemeente moet er gefaciliteerd worden in bebording omtrent de schoolroutes. Vanuit de scholen wordt er jaarlijks meermaals aandacht besteed aan de geadviseerde schoolroutes, echter dit is niet afdoende. 

VVD Noordenveld wil de mogelijkheden tot het heropenen van de jeugdsozen inventariseren. Hiermee willen wij weer een veilige eigen plek creëren voor jeugd vanaf 11/12 jaar. Een jeugdsoos verbindt en geeft de jeugd meer verantwoordelijkheid door hen taken toe te bedelen, het is immers hun plek. Waarbij altijd de eindverantwoordelijkheid moet liggen bij een volwassene.