Met elkaar zorgen in Noordenveld

De financiƫle situatie binnen het sociaal domein blijft voor de komende jaren onzeker, er is duidelijk dat er de komende 3 jaar een compensatie komt vanuit het rijk voor de jeugdzorg. Echter weten we niet hoe de situatie er na deze periode uit gaat zien.

Daarom is VVD Noordenveld van mening dat het geld voor de zorg ook voor de zorg blijft. Het is van groot belang dat we onze reserve verder aanvullen voor wat nog komen gaat. Geld overhevelen vanuit de reserve sociaaldomein naar de algemene reserve is voor ons niet wenselijk.

Daarnaast vinden wij het van belang dat onze inwoners keuze vrijheid hebben met betrekking tot hun zorgaanbieder. De gemeente dient regelmatig controle uit te oefenen op de kwaliteit, doelmatigheid en rechtmatigheid van de geleverde zorg. Verder streeft de gemeente naar 1 gezin, 1 plan en 1 aanspreekpunt, hierdoor wordt de inwoner niet van het kastje naar de muur gestuurd en krijgt hij/zij de zorg die nodig is.

Zonder mantelzorgers zag het leven van zorgbehoevenden er heel anders uit. Wij willen onze waardering uitspreken voor deze mensen en vinden dat het mantelzorgcompliment behouden moet blijven.

Verder moet er positief omgegaan worden met aanvragen omtrent mantelzorgunits. Op deze wijze kunnen zorgbehoevenden dicht bij hun naasten zijn/blijven en kunnen we met minder inzet van professionele zorg toch de zorg waarborgen. 

VVD Noordenveld vindt het van belang dat Noordenveld toegankelijk is voor iedereen, daarom willen wij dat Toegankelijk Noordenveld wordt gezien als volwaardig gesprekspartner en vroegtijdig betrokken wordt bij planvorming.