Met elkaar financieel gezond in Noordenveld

Noordenveld moet weer een gezonde financiële gemeente worden. Reserves moeten worden aangevuld. Incidentele meevallers komen ten goede aan de reserve en financiële tegenvallers mogen niet ten koste gaan van onze inwoners. De begroting, inclusief meerjarenramingen zijn sluitend. Voor nieuw beleid moet oud beleid worden ingeruild. Keuzes zullen worden gemaakt binnen de begroting.

Ambitieuze plannen moeten opnieuw worden beoordeeld en in een coalitieakkoord moet ruimte zijn om besluiten te kunnen herzien. De raad wordt actiever op de hoogte gehouden van aanbestedingen en heeft de mogelijkheid om voor definitieve gunning van een project een genomen besluit te herzien. 

De OZB is geen sluitpost van de begroting. Een tariefsverhoging mag nooit meer dan trendmatig zijn. Mogelijke tegenvallers als gevolg van verminderde opbrengst mogen niet leiden tot een verhoging van de tarieven. 

Alle tarieven dienen kostendekkend te zijn. Kostendekkend wil niet zeggen tarieven automatisch verhogen. Er moet eerst gekeken worden aan de kostenkant. Kan het efficiënter en goedkoper dan is dat de eerste optie. Als tweede wordt gekeken naar de eventuele aanpassing van dienstverlening en als laatste naar een stijging van het tarief.