Met elkaar bouwen in en aan Noordenveld

Landelijk staan we voor een enorme opgave als het gaat om woningbouw. De afgelopen bestuursperiode is er bewezen dat er ook in Noordenveld veel vraag is naar woningen, VVD Noordenveld wil dat er een actieve bijdrage geleverd gaat worden aan deze opgave.

  • Er moet ruimte worden gecreĆ«erd voor starters op de woningmarkt, VVD Noordenveld is voor creatieve oplossingen en sluit erfpacht, tiny-houses en transitie van bedrijfsterreinen hierbij niet uit. 
  • Ook voor senioren moet er gebouwd worden, het bouwen voor deze doelgroep zorgt voor beweging op de woningmarkt. 
  • VVD Noordenveld wil onderzoek laten uitvoeren  in onze gemeente om de woonbehoefte te peilen voor zowel koop- als huurwoningen. Hierop kunnen doelgerichte plannen worden gemaakt om uit te voeren voor starters en doorstromers
  • In zowel Peize-Zuid als Roden-Zuid worden nieuwe wijken aangelegd. Overleg en afstemming met verenigingen van dorpsbelangen en omwonenden is noodzakelijk voor goede en snelle besluitvorming.
  • Op het Oosterveld in Norg is in korte tijd een gevarieerde woonwijk gebouwd welke in de komende jaren verder wordt ingevuld. Nu al moet gekeken worden naar nieuwe in- of uitbreidingslocaties in Norg. VVD Noordenveld wil niet dat Norg weer 25 jaar moet wachten op nieuwbouw. 
  • Inbreidingsplannen hebben hoge prioriteit, echter dient er hierbij rekening gehouden te worden met het behoud van het dorpse karakter. De gemeente staat positief tegenover particuliere initiatieven en denkt mee in kansen en ondersteunt initiatiefnemers optimaal. 
  • Opties voor woningbouwlocaties in kleine kernen worden besproken met de inwoners. Wanneer er draagvlak is voor uitbreiding worden deze plannen uitgewerkt.
  • Met de woningbouwcorporaties worden duidelijke en naleefbare prestatieafspraken gemaakt. De wachttijd (nu ruim 8 jaar) voor een woning in Noordenveld is voor 2025 met minimaal de helft gedaald. In uitbreidingsplannen komt voldoende ruimte voor sociale woningbouw zodat er inclusieve woonwijken ontstaan met voldoende ruimte voor diversiteit.