Algemene beschouwing VVD Noordenveld op gemeentelijke begroting 2022

Datum: dinsdag 2 november 2021

Van:         fractie VVD-Noordenveld

Betreft: algemene beschouwing

Inleiding

Voorzitter, gelukkig kunnen we vanavond weer samen in deze raadszaal de begroting voor het komende jaar behandelen. Fijn dat u op deze feestelijke avond ons als raad de ruimte geeft de begroting in eerste termijn te behandelen. Dat u dit mogelijk maakt, op de avond van uw herbenoeming bevestigd u bescheidenheid. Niemand is groter dan de partij of het orgaan welke men dient.

Collega’s, college de bescheidenheid van de burgemeester zien we ook terug in deze begroting, gelukkig. Wat ons betreft had dit eerder gekund en eigenlijk ook gemoeten. Deze begroting gaan over de nadagen van de coalitie Kosters 2. Een bestuursperiode welke zich aan het begin vooral kenmerkte door grootse mogelijkheden en nagenoeg oneindig geld. Al snel werd duidelijk dat de zaken anders lagen en was een ambitieaanpassing op zijn plaats geweest. Er is echter gekozen voor het verhogen van de OZB en het doorzetten van de grootse plannen. Hiermee voelt het voor ons en met ons vele inwoners, dat de inwoners en ondernemers de rekening voor het hoge ambitieniveau betalen, letterlijk en figuurlijk. Gelukkig wordt in deze begroting slechts een trendmatige verhoging van de OZB voorgesteld. We hadden niet anders verwacht en hebben dit vaker gezien in een pre-verkiezingsjaar. 

Deze begroting lijkt er één waarin schuiven en verschuiven van geld centraal staat. Voorzitter VVD Noordenveld kan en wil hier niet mee instemmen. Het afromen van de reserve sociaal domein is voor ons onacceptabel. Geld van de zorg, blijft voor de zorg, een uitspraak die we vaker hebben gedaan maar die we vanavond willen benadrukken. Noordenveld mag de rasbestuurder Jos Huizinga nog alle dagen danken voor ‘zijn’ potje van destijds 5 miljoen Euro. Het potje wat inmiddels is geslonken met ruim 3 miljoen. 3 miljoen welke in de laatste 4,5 jaar te kort was op het sociaal domein. 3 miljoen welke wel was gereserveerd en waardoor geen pijnlijke en ingrijpende maatregelen nodig waren die onze inwoners raken. Voorzitter u zult begrijpen dat VVD Noordenveld aanstaande maandag een amendement gaat indienen om de reserve niet af te romen, geld voor de zorg blijft wat ons betreft voor de zorg.

Voorzitter afgelopen woensdag hebben we het amendement van de CDA-fractie gesteund welke betrekking had op de toekenning van het percentage straatreiniging aan het tarief riool. We zien een verschuiving richting de tarieven. Ditzelfde beeld zien we bij het aangehouden plan over het veranderen van de rioolheffingsystematiek. Beiden zijn in lijn met het besluit van vorig jaar om de kwijtscheldingen betreffende de reinigingsrechten ten laste te brengen van de  afvalstoffenheffing. Dit links georiënteerde college lijkt hierdoor erg geïnspireerd te zijn door de gruwel van een uitspraak: Nivelleren is een feest, welke voormalig PvdA partijvoorzitter Hans Spekman in 2012 heeft gedaan. Voorzitter u zult begrijpen dat deze zaken ons als liberalen erg zwaar op maag liggen. 

VVD Noordenveld wil vanavond stilstaan bij 3 specifieke onderwerpen. De eerste is de ambtelijke organisatie. Wij delen de zorgen van de ondernemingsraad zoals deze in haar brief van 22 oktober benoemd heeft. Er moet echt iets gebeuren en het inzetten van een interim gemeentesecretaris willen we u als serieuze optie meegegeven, zeker nu  de huidige secretaris langdurig afwezig lijkt te zijn. In een eerdere periode hebben we gezien dat een interim secretaris de organisatie kan helpen. Vreemde ogen kunnen dwingen. De wereld verandert snel en vraagt om een andere aanpak en mogelijk ook andere aansturing. De krapte op de arbeidsmarkt is bekend en vraagt misschien wel om een onorthodoxe aanpak. Goede en ervaren mensen gaan weg omdat ze elders een nieuwe uitdaging zien of meer kunnen verdienen en dat is logisch. Voorkom een onderlinge concurrentiestrijd tussen gemeenten op de arbeidsmarkt en laat Noordenveld niet het slachtoffer worden van de krapte op arbeidsmarkt en de afwezigheid van de secretaris-directeur!

Voorzitter dit brengt mij via een makkelijk te maken bruggetje bij onze zorg over de woningbouw. Er is een schreeuwende behoefte aan woningen in elk segment. In ruime meerderheid hebben we ons als raad uitgesproken om te gaan bouwen in Noordenveld. Op de beantwoording van onze technische vragen hebben we kunnen lezen dat er sprake is van grenzen in de capaciteit om plannen uit te werken en is hiermee een bevestiging van ons beeld, de wil is er wel, maar het lukt ‘gewoon’ niet met de huidige bezetting. VVD Noordenveld wil voorstellen om extra geld beschikbaar te stellen om de capaciteit op de afdeling RO te vergroten. Trek een ervaren projectleider/ plannenmaker aan met de nodige lokale kennis. Deze persoon gaat zichzelf meer dan terugverdienen en de kosten kunnen ten laste worden gebracht van de grondexploitatie. Nu is er vraag naar woningen en nu heeft Noordenveld bijna geen beschikbare kavels, dit kan en mag niet langer. Bij de vorige piek op de woningmarkt zagen we hetzelfde beeld. Veel vraag en geen kavels. Toen de woningmarkt in een dal zat waren er veel kavels en geen vraag. Deze lijn moeten we doorbreken. 

Een doorbraak is ook nodig rondom de mogelijke verhuizing van de manage in Roden. Ondanks herhaaldelijke aangenomen moties lijkt dit proces niet van de grond te komen. De zo logisch geleken combinatie met Roden Zuid lijkt een te moeilijk te nemen oxer. In het licht van ons betoog van zojuist is dit te verklaren vanwege de vele onzekerheden. Het is echter weer onverklaarbaar waarom u geen PM-post opneemt in deze begroting en de manage specifiek benoemd als onderwerp waar aan gewerkt gaat worden. Voor de mogelijke nieuwbouw van CBS de Parel doet u dit wel, met de argumentatie dat er geen verdere vertraging opgelopen wordt. Beide plannen zijn onderdeel van Roden Zuid en beide plannen zijn gesteund door een meerderheid in deze raad, kunt u ons het verschil uitleggen? De brandbrief van de manage begrijpen we goed. College u bent elkaar nodig blijf met elkaar in gesprek en wees reëel, als plannen niet passen zeg dat ook en laat in dat geval de manage niet langer in onzekerheid. Voorzitter, dat geldt natuurlijk ook voor ons als raad. Communiceer actief richting ons over uw plannen en de voortgang daarvan en hierbij gaat het niet over alleen de manage. Binnen het ISAP waar de manage onder valt, valt ook het plan voor sporthuis Peize. Ook hier is het al tijden stil en is de raad nog steeds geen keuze voorgelegd, komt deze nog of zijn de plannen al dusdanig ver uitgewerkt dat er eigenlijk geen weg meer terug is. Wil de Paiser-samenleving wel een sportkantine die wordt geëxploiteerd door VV Peize. Wil de raad wel een nieuwe accommodatie waarbij er sprake is van kleedkamers in een kelder. Zijn de beschikbare budgetten wel toereikend? Voorzitter allemaal vragen waar nog geen antwoord op is net als vele andere vragen binnen dit grootse plan.              

Voorzitter, collega’s, college en luisteraars, dit brengt mij al tot een afronding. Vanavond kiest VVD Noordenveld bewust voor een beperkt aantal onderwerpen. U weet inmiddels dat wij voorstander zijn van een spoedige nieuwbouw van OBS de Hekakker, .dat wij een warmpleitbezorger van zijn aanpak van achterstallig (wegen)-onderhoud in het buitengebied en dat wij kritisch zijn op het centrumplan Roden. U kent onze visie over duurzaamheid, waarbij haalbaarheid en betaalbaarheid voorop staan. College we willen u oproepen om actief subsidiemogelijkheden aan te wenden welke mogelijk beschikbaar komen vanuit andere overheidsinstanties. 

Veel van deze zaken waar door de meerderheid in DEZE raad anders tegenaan gekeken wordt. Onderwerpen welke wat ons betreft richting 16 maart zeker de revue weer gaan passeren en waar mogelijk na de verkiezingen een meerderheid gelijkdenkend is als onze fractie.    

Voorzitter willen we organisatie danken voor heldere uiteenzetting van verreweg de meeste technische vragen. Een voor ons belangrijke vraag is echter niet beantwoordt omdat deze een politieke vraag zou zijn. De vraag luidde: er staan diverse PM posten in de begroting, kan worden aangegeven welke bedrag hier ongeveer mee gemoeid is? Op welke manier wordt dekking gezocht/ gevonden voor deze plannen? Dat op het tweede deel geen antwoord is gegeven kunnen we begrijpen al is de vraag niet politiek bedoeld. Het antwoord op deel 1 is wat ons betreft echter noodzakelijk om een goede afweging te maken om te komen tot besluitvorming over deze begroting. Graag horen we voor aanstaande maandag aan welk bedrag gedacht moet worden. 

Tot slot voorzitter gaat VVD Noordenveld 2 amendement voorbereiden over respectievelijk het niet afromen van de reserve sociaal domein en het opnemen van de nadere uitwerking van de manage Roden. Ook worden er 3 moties voorbereid over het inzetten van een interim secretaris-directeur, het gezamenlijk oppakken van de zorgen van de ondernemingsraad en het aantrekken van een ervaren projectleider ruimtelijke ontwikkeling. We nodigen andere fracties graag uit hierin samen te werken en staan natuurlijk altijd open voor een samenwerking over andere moties en amendementen, dank voorzitter.