1e termijn algemene beschouwingen begroting 2018 VVD Noordenveld

Algemene beschouwing PB2018

Datum:                maandag 23 oktober 2017

Van:                      fractie VVD-Noordenveld

Betreft:                algemene beschouwing, 1e termijn (schriftelijk)

 

Vooraf

Een pure aanwinst, zo willen wij de factsheet noemen welke in één oogopslag een beeld geeft van de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Als het aan de VVD Noordenveld ligt wordt deze sheet ook gepubliceerd in de diverse huis-aan-huisbladen en op de gemeentelijke website, zodat de inwoners ook een helder beeld krijgen van de financiële stand van zaken van onze gemeente.

Het was voor onze fractie helaas niet mogelijk om de speeddate van 5 oktober bij te wonen. Werkzaamheden elders in het land zijn hieraan debet. Dit neemt niet weg dat wij waarde hechten aan de speeddate. We zouden u willen vragen de datum eerder bekend te maken zodat er in de planning voor de (werkende) raadsleden iets beter rekening mee te houden is.

 

Inleiding

Dit is de laatste algemene beschouwing van de bestuursperiode 2014-2018. We willen als VVD fractie dan ook allereerst kort terugblikken op deze bestuursperiode. Er zijn in deze periode diverse langlopende projecten gestart, uitgevoerd en sommigen zelfs volledig afgerond, hetgeen te danken is aan de sterk aantrekkende economie, maar ook zeker aan een paar daadkrachtige bestuurders en naar onze mening aan de nieuwe directeur/ gemeentesecretaris welke een frisse wind laat waaien door de organisatie. De begroting is op orde en het inwonersaantal blijft minimaal stabiel. Het woningareaal is uitgebreid en ook de leegstand in de centra is afgenomen. Langzaam maar zeker wordt het wegen- en groenonderhoud ook weer iets verbeterd, al valt hier nog wel het nodige in te winnen. Deze koers wordt als het aan de VVD ligt op hoofdlijnen doorgezet. Er zullen, nu er weer ruimte is voor nieuw beleid, wel keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes waar de VVD graag zijn gedachten over wil laten gaan.

Zijn er dan helemaal geen zaken waar de VVD zich zorgen over maakt?, zeker wel. Het Mensinge complex blijft aandacht verdienen, al hebben wij, zeker na de presentatie van de interim manager, vertrouwen in de toekomst. We zullen hierin echter wel beslissingen moeten nemen, hoe pijnlijk dit ook zal zijn voor bepaalde betrokkenen. Het revitaliseren van de bedrijventerreinen in Roden blijft een punt van aandacht. We hebben vertrouwen in de verkoop en bouw van woon-werkkavels op het Haarveld. We hebben de hoop dat dit ook een positieve spin-off kan hebben voor het vestigen van nieuwe bedrijven op het Haarveld. Het Bitseveld en de vrijetijdsboulevard maken we ons meer zorgen over, hier moet iets gaan gebeuren willen we als Noordenveld/ Roden aantrekkelijk blijven voor ondernemers. Woningbouw in Roden wordt naar mening van VVD Noordenveld een probleem. Er zijn op dit moment te weinig locaties beschikbaar waar woningen gebouwd kunnen worden. We zullen hier verderop in deze beschouwing nader op in gaan. Een laatste zorgpunt wat we willen vermelden in deze beschouwing is de stagnatie van bouw op het Oosterveld in Norg. VVD Noordenveld betreurt het dat enkele groeperingen, waarvan enkele nota bene sterk gelieerd zijn aan één van de politieke partijen binnen onze raad, telkens weer een blokkade willen opwerpen voor deze woningbouw. Dit is naar onze mening erg frustrerend voor de belangstellenden en voor het overgrote gedeelte van de inwoners van Norg.   

 
 Heffingen

OZB en alternatieve dekkingen

In eerdere beschouwingen heeft de VVD aangegeven alleen in uiterste noodzaak in te kunnen stemmen met het verhogen van de OZB. Op dit moment zien wij deze noodzaak niet. Wat ons betreft worden er keuzes gemaakt en worden niet alle zaken zoals voorgesteld onder het kopje wensen/ nieuw beleid uitgevoerd.

Structurele verhogingen welke naar mening van de VVD een tandje minder kunnen of zelfs helemaal geschrapt worden zijn: subsidie bibliotheek, NME-scholennetwerk, contacten partnergemeenten, strategisch bomenbeheer en wegenbeheer. Per onderdeel zullen we dit nader toelichten.

-          De bibliotheek zal keuzes moeten maken wat men wil, de wereld wordt steeds digitaler waardoor er minder boeken worden geleend. Het aanbod kan hierop worden aangepast zodat er relatief eenvoudig een besparing van het te verhogen bedrag mogelijk is. Daarnaast blijft de VVD moeite hebben met de bijdrage aan de huur van het gebouw, bijna € 70.000,- per jaar. Is het college bereid om te onderzoeken of hiervoor goedkopere alternatieve beschikbaar zijn. Mogelijkheid naar onze mening is een deel van het inwoners- plein (Schoolstraat 50) in te richten als bibliotheek. De kans is reëel dat hier ruimte gaat ontstaan als gevolg van de gemeentelijke herindeling in het Westerkwartier.

-          Het NME-scholennetwerk verdient naar onze mening zeker aandacht, maar niet op structurele basis. Met incidentele gelden kunnen prachtige projecten worden neergezet. Een goed voorbeeld hiervan is de educatie aanhanger van de IVN in Norg.

-          Contacten partnergemeenten, we hebben deze subsidie een aantal jaar geleden afgeschaft ten tijde van bezuinigingen. Eén van de argumenten was dat de deelname hieraan slechts een zéér klein gedeelte van de inwoners betrof en min of meer een achterhaald fenomeen is.

-          Strategisch bomenbeheer, de VVD heeft veel sympathie voor het plan van deregulering van de kapverordening. De inhaalslag van het onderhoud kan naar onze mening uitgesmeerd worden over 5 tot 6 jaar. Hierdoor kan een half procent OZB stijging worden gerealiseerd.

-          Wegenonderhoud. Tijdens de informatiesessie begin oktober in Peize heeft uw college ons een verhelderde presentatie gegeven. Een presentatie die echter ook stof tot nadenken heeft gegeven. Het betreft hier de zogenaamde ‘meeliftprojecten’. Vernieuwing van wegen als gevolg van (noodzakelijk) onderhoud van rioleringen en of het aanbrengen van een gescheiden afvalwatersysteem. Maximaal 1/3 van de kosten van het wegenherstel komen voor rekening van de rioolheffing en het overige komt uit de pot wegen onderhouden. Deelt het college onze mening dat hierin regelmatig onnodig kosten worden gemaakt aan wegen welke normaal gesproken niet voor onderhoud in aanmerking komen, maar nu wel een forse stempel drukken op het beschikbare budget.

 

Reinigingsheffing

Een prachtig gebaar naar de inwoners om de reinigingsheffing in 2018 éénmalig te verlagen met € 19,35 per huishouden. Heeft de tijd ons echter niet ingehaald? In de raadsvergadering van 28 september is de tussentijdse evaluatie 100 kilogram gratis naar het brengstation aangehouden. In 2018 wordt dit geëvalueerd evenals de andere maatregelen welke genomen zijn om te komen tot maximaal 100 kilogram restafval per inwoner. In het persbericht van 19 oktober over het manifest Drenthe van afval naar grondstof blijkt dat we deze doelstelling Drenthe breed nog lang niet halen. Deelt u de mening van de VVD dat hierdoor in de komende jaren de nodige maatregelen genomen moeten worden om deze doelstelling wel te behalen. Maatregelen welke ongetwijfeld geld kosten en welke via de afvalstoffenheffing door de Noordenvelders betaald moet worden. In  dit kader zou naar onze mening de € 280.000,- van de Attero-gelden een mooi start bedrag zijn zonder dat de inwoners hier iets van merken. Tevens geeft naar onze mening de voorgestelde éénmalige verlaging een nieuw college een valse start door de tarieven in ieder geval weer te gelijk te moeten stellen aan de tarieven van 2017 en daarvoor, hetgeen door veel inwoners als negatief zal worden ervaren.


Veiligheid  

De laatste tijd wordt er regelmatig ingebroken in Peize en afgelopen zomer ook in Roden en Norg. Zichtbaarheid van de politie kan dit mogelijk verminderen. We mogen gelukkig zijn dat Roden nog steeds een politiebureau heeft. College blijf u hiervoor hard maken! Het is voor de VVD ondenkbaar dat in Noordenveld straks geen politiebureau meer zou zijn, terwijl er 2 aanwezig zouden zijn in de nieuwe gemeente Westerkwartier. Kunt u aangeven wat de actuele stand van zaken is rondom de mogelijke samenvoeging van de politiebureaus van Roden en Leek? Naast de aanwezigheid van zichtbaar surveillerende agenten kan er meer gedaan worden aan buurtpreventie en voorlichting per buurt, wijk of dorp. 

 

Evenementenfonds

De VVD zou graag zien dat er een evenementenfonds wordt opgericht. Vanuit dit fonds kunnen bedrijven, instellingen, stichtingen, musea en verenigingen ondersteund worden bij activiteiten zonder dat hiervoor altijd een college- of raadsbesluit aan ten grondslag moet liggen. Dit fonds dient naar onze mening gefinancierd te worden door gemeente en bedrijfsleven. Een deel van de toeristenbelasting kan wat ons betreft dienen als basis voor dit fonds. In deze programma begroting vraagt u college € 50.000,- voor een nieuwe expositie in het gevangenismuseum en € 75.000,- voor de mijlpaal Unesco. Voor de VVD is zeker de gevraagde € 50.000,- voor het museum geen probleem. Een deel van de maximaal € 75.000,- voor de mijlpaal Unesco wordt wat ons betreft gekoppeld aan het wel of niet verkrijgen van de werelderfgoedstatus.

In de aanloop naar deze beschouwing heeft festival Proeft een verzoek gedaan voor een bijdrage aan haar festival met daarin de koppeling naar het themajaar. Een prima voorstel welke prima betaald zou kunnen worden uit het mogelijk op te richten evenementenfonds, dit geldt ook voor de volgende activiteiten. Tijdens de inspraak op deze begroting gaf mevrouw Hartlief-Ananias een uiteenzetting van activiteiten welke het Scheepstrakabinet wil uitvoeren in het komende jaar. De VVD wil het Scheepstrakabinet hierin ondersteunen. Het is bewonderenswaardig wat deze vrijwilligers allemaal organiseren zonder een structurele subsidie van de gemeente. VVD Noordenveld roept het college op om bij de beantwoording van deze 1e termijn met een voorstel te komen om het Scheepstra- kabinet financieel te ondersteunen zodat men de plannen voor 2018 kan gaan uitvoeren.

 

Wonen

De VVD blijft hameren op woningbouwlocaties. In deze begroting is te zien dat de opbrengst hiervan, voor wat betreft het gaat om de ‘Noordenveldse inbreng’ ruim 17,5% is. Laten we dit proberen vast te houden en zolang er vraag is naar bouwkavels dit ook faciliteren. We zien dat het helaas moeilijk is om inbreidingslocaties spoedig te ontwikkelen. VVD Noordenveld is voorzichtig positief dat in 2018 gebouwd gaat worden op de Boskamplocatie, de Wijnbergstraat en de Ronerborg locatie te Roden. Waarbij naar onze mening de laatste locatie qua prijsstelling zich richt op een klein segment van de woningzoekenden, jammer! Het wordt tijd dat er een oplossing komt voor de hoek Kanaalstraat-Wilhelminastraat. College wat ons betreft mag u hierbij de duimschroeven richting Woonborg wel iets strakker aandraaien. Wij hadden liever gezien dat er een oplossing gekomen was voor deze locatie dan voor het ‘gat’ aan de Raadhuisstraat te Roden.

De VVD blijft voorstander van (kleinschalige) uitbreidingsplannen om in de vraag naar bouwkavels te kunnen voldoen. Uw actieve houding in Peize zuid waarderen wij ten zeerste. Het Oosterveld  in Norg hebben zoals reeds eerder geschreven helaas niet altijd zelf in de hand. Naar onze mening zijn er in Roden locaties beschikbaar voor uitbreiding. Tijdens het minisymposium over de plannen van onder andere camping Dorado zijn interessante ideeën gepresenteerd, hier liggen kansen college, pak deze handschoen op! College ga ook het gesprek aan met de eigenaar van de gronden tussen Dorado en de Noorderkroon. Dit geldt ook centrum locatie Nieuw-Roden, blijf denken in kansen en blijf meedenken.

 

Tot slot van deze eerste termijn wil de fractie van VVD Noordenveld een oproep doen aan alle andere fracties. Wanneer men voornemens is om amendementen of moties in te dienen in de 2e termijn deel deze tijdig met alle raadsleden zodat er, op basis van volwaardigheid, de mogelijkheid bestaat mee te denken over eventuele amendementen en moties en niet zoals in de afgelopen jaren veelal het geval was pas kennisgeving hiervan de dag van of daags voor de vergadering. Wij hebben dit niet als een constructieve samenwerking ervaren en zouden dit graag anders zien.

 

Tot zover de eerste termijn van VVD Noordenveld.