Schriftelijke reactie in 1e termijn op de algemene beschouwingen voorjaarsnota 2016

Allereerst wil de fractie van de VVD Noordenveld de organisatie en haar medewerkers bedanken voor de behulpzaamheid tijdens speeddate van afgelopen donderdag. Tijdens de speeddate kunnen niet-politieke en technische vragen worden gesteld. Een welkome toelichting op tal van onderdelen betrekking hebbende op de voorjaarsnota 2016, waardoor raadsleden zich nog beter kunnen voorbereiden. Overigens is de voorbereidingstijd dit jaar aan de krappe kant. Onze fractie rekent er op dat dit eenmalig is.

Inleiding

De VVD waakt over het uitgavenpatroon en streeft naar lastenverlaging. VVD Noordenveld staat voor een sluitende (meerjaren)begroting. Structurele uitgaven hebben een structurele dekking staat in ons programma. Ook het college benadrukt dit in de voorjaarsnota 2016. Dat stemt in ieder geval tot tevredenheid. Het streven van het college om in het najaar een sluitende begroting te presenteren moedigen wij van harte aan.

Gemeente Noordenveld is aantrekkelijk voor ondernemers. Het initiatiefvoorstel van de VVD Noordenveld heeft dit jaar geleid tot een economisch beleidsplan (EBP) hetgeen aan deze aantrekkelijkheid bijdraagt. Een EBP is gericht op een optimale economische ontwikkeling van de gemeente Noordenveld . Het college gaat nu uitvoering geven aan het EBP en dat juichen we van harte toe. Economie draagt immers in grote mate bij aan de werkgelegenheid en de leefbaarheid van de gemeente. In dat opzicht mag er naar onze mening meer geld voor worden uitgetrokken dan nu in de voorjaarsnota wordt voorgesteld.

In deze algemene beschouwing brengt de VVD Noordenveld een aantal onderwerpen ter berde. Hierbij zijn keuzes gemaakt op hoofdlijnen en zaken die er voor onze partij uitspringen.


Prijscompensatie, belastingen (OZB) en heffingen

Voorgesteld wordt om vanwege de prijsontwikkeling het percentage van de prijscompensatie op 0% te zetten. Op zich genomen is een afronding van 0,6% naar 0% hoogst opmerkelijk. Als je weet dat de consumentenprijsindex 0,6% bedraagt, dan ligt het naar ons idee voor de hand om een prijscompensatie van 1% voor te stellen of hanteer gewoon - met de wetenschap van nu - 0,6%.

Het aan de organisatie niet toekennen van een prijsstijging is naar de mening van de VVD fractie niet te rijmen met een verhoging van de belastingen en de heffingen met 2%. Met name voor de OZB zien we dit als een niet logisch pijnpunt.


Beter beheer openbare ruimte (BOR)

Het beleid van de afgelopen jaren heeft er toe geleid dat er gemeente breed sprake is van ernstig achterstallig onderhoud. Met name de toestand van het openbare groen in de centra is een doorn in het oog. Tijdens de inwonersraadpleging ‘Noordenveld in Balans’ (NIB) is duidelijk naar voren gekomen dat de inwoners van Noordenveld om een beduidend hoger niveau van onderhoud vragen.

1)     Vindt het college met ons dat we tot dusver te weinig gehoor hebben gegeven aan de uitkomsten van NIB op dit punt?

2)     Met betrekking tot NB1: inrichten van het beheer vraag gestuurd uitvoeren. Is het college het met ons eens dat antwoord al is verkregen als uitkomst van NIB en dat deze luidt nog meer doen?

 

Herbestemmen Haarveld

Door het grote overschot aan bedrijfsterreinen in de regio, is het de twijfelachtig of de vraag naar kavels op Haarveld ooit op gang zal komen binnen de bestemming zoals deze nu is. Onderzocht moet worden welke andere bestemmingen eventueel passend kunnen zijn, waarbij rekening wordt gehouden met de financiële consequentie die dat met zich meebrengt. Afboeken op de grondexploitatie van het Haarveld is een goede zaak.

De fractie van de VVD Noordenveld ziet kansen voor Haarveld indien we oud beleid voor nieuw vervangen door het Haarveld te gaan herbestemming. Naar onze mening leent het Zuid-Oostelijk deel van het Haarveld zich prima voor woningbouw. Bijvoorbeeld de driehoek: Aan de Vaart, Vlasveen en Dwazziewegen. Daarnaast zouden grote delen van het Haarveld beschikbaar gemaakt kunnen worden voor kleinschalige bedrijvigheid en eventueel woon-werk objecten. NB17: Is het college bereid de procedure tot aanpassing van het bestemmingplan uit te breiden waarbij ook woningbouw tot de mogelijkheid behoort?

 

Noordenveld op Fietse

Voorop gesteld dat we het eens zijn met de profilering van onze gemeente op dit punt. We moeten ons onderscheiden en hebben de fietser in de breedste zin van het woord veel te bieden. VVD Noordenveld is echter van mening dat bij het maken van beleidskeuzes er ook andere beleidsterreinen zijn (zie hiervoor bijvoorbeeld de BOR) waar we het geld hard nodig hebben. De VVD Noordenveld stelt voor om niet een jaarlijks bedrag van €125.000,- ter beschikking te stellen, maar dit bedrag op €62.500,- te stellen. Kan het college hier in mee gaan?

 

Mensinge complex

Meer exploitatie, oplopend tekort. De VVD Noordenveld vraagt om meer en nauwgezet inzicht met betrekking tot de exploitatie van het Mensinge complex. In dit opzicht is de informatiebijeenkomst van 15 juni aanstaande aan de late kant. Er wordt nogal wat gevraagd door deze para commerciële instelling. Moet het ambitieniveau wellicht niet omlaag? Heel welbewust heeft de gemeente de stichting een bezuinigende taakstelling mee gegeven. Vooralsnog voelen wij er niets voor om akkoord te gaan met een structurele verhoging van €150.000,-.

Daarnaast wordt vanwege ruimtegebrek een schuur bijgebouwd. Investeringskosten €65.000,- en een extra jaarlast van €4.225,-. Vraag: gaat de huur hiermee ook omhoog?


Breedband

Is er bekend wat aan financiële bijdrage de gemeente Noordenveld kan verwachten van de provincie? Het uitrollen van breedband in het buitengebied verloopt  alles behalve gladjes. Sterker nog, een op prestige gebaseerde eerste uitrol kampt met grote problemen. Heeft de verantwoordelijke wethouder voldoende inzichtelijk in hoeverre alle verschillende coöperaties (clubjes) al dan niet vorderingen maken? Geplande tracés pakken duurder uit. Bij de pilot van ‘De kop breed’ gaat dit al mis. VVD Noordenveld ziet graag dat de gemeente in haar regierol alle bestaande ‘clubjes’ tot een eenheid brengt om een resultaatgerichte en effectieve aanpak te bewerkstelligen. Vroegtijdig duidelijkheid verschaffen over toegestane en niet-toegestane tracés hoort daar bij. Deze feitelijke nutsvoorziening is nu, en zeker in de toekomt essentieel voor de gehele samenleving. De communicatie tussen burger en overheid, de slagkracht van ons agrarische en niet agrarische bedrijfsleven en de toekomstige organisatie van bijvoorbeeld de zorg voor zieken en behoeftigen is hiervan meer en meer afhankelijk. De ontwikkelingen op dit gebied verlopen veel sneller dan thans wordt beseft. Het is niet verantwoord dat de overheid deze zaken aan lokale burgerinitiatieven in- en uit handen geeft. Vorig jaar is door de raad een VVD motie aangenomen waarbij het college wordt gevraagd een pro-actieve houding aan te nemen en krachten te bundelen. Op dit moment heeft de VVD Noordenveld niet de indruk dat de gemeente hierin slaagt. Op welke wijze gaat de wethouder hier concreet en toetsbaar invulling aan geven?

Kan de Raad beschikken over een kaart van de gemeente met daarop aangegeven witte en grijze gebieden?

 

Molenduinbad

Welke inspanningen worden verricht om op andere wijze geld binnen te halen voor het Molenduinbad? In hoeverre is het Molenduinbad bereid tot het inzetten van (meer) vrijwilligers? Is het college met ons eens dat de succesvolle inzet van vrijwilligers voor de zwembaden Peize en Veenhuizen niet een voorbeeld is voor de Norger bevolking om het bad in Norg (mede) in stand te houden?


Snippergroen

VVD Noordenveld constateert dat er beleidsvoornemens bestaan, maar dat uitvoering er tot dusver bij in schiet. Een oproep van de Christen Unie zoals gedaan bij de behandeling van de Jaarstukken ondersteunen wij van harte.


Starters- en blijversleningen

Voor wat de startersleningen betreft heeft de VVD Noordenveld in 2014 opgeroepen deze faciliteit beperkt te houden. Het handelde op dat moment om een (geïsoleerde) groep starters uit Nieuw-Roden waarvoor de gemeente wat moest doen. Met enige aarzeling zijn we meegegaan met een maximum aantal leningen van 25. In het verstrekken van leningen zien we niet een primaire overheidstaak. Bovendien bestaan er andere afdoende regelingen, bijvoorbeeld in de sfeer van huren, op grond waarvan beoogde doelgroep zich passend van een dak boven het hoofd kan voorzien. Overigens  zijn starters door prijsdalingen inmiddels veel beter in staat een woning te kopen dan voor de crisis.

Eenzelfde moeite heeft onze fractie met het verstrekken van blijversleningen.

 

Tot zover in de eerste termijn.